CARTÕES DE ACESSO A BARREIRA SANITÁRIA

Educação - Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020


CARTÕES DE ACESSO A BARREIRA SANITÁRIA CARTÕES DE ACESSO A BARREIRA SANITÁRIA  Confira a relação de cartões já disponíveis para a retirada Os Cidadãos que fizeram o pedido nas Escolas na Zona Rural, devem ir até a Escola e solicitar que o cartão seja enviado para a zona rural. Caso o cidadão da zona rural, venha a sede do município com frequência, pode se dirigir ao Protocolo, localizado na Praça 22 de Fevereiro e retirar o cartão. A listagem com o numero das PLACAS que já foi confeccionado o cartão está disponível abaixo: Relação Publicada em 17/08/2020 AKS-7260   DON-1241   FZM-3870   GYP-3548   OWP-9141   OQX-7041 ARZ-7147   DQM-3194   FZN-7405   GZR-6565   OWT-9455   GUH-5663 GVG-8898   DQW-5876   GAZ-3898   HBP-4044   OXB-6J41   BHH-8345 BHU-1084   DRJ-7639   GKE-7468   HBV-0322   OZV-2471   MRE-2076 BIH2476   DRO-3511   GKP-6828   HBV-9044   PHQ-4810   CQH-1957 BJH-5196   DRS-9G12   GMN-3238   HBV-9240   PUA-9378       BLK-1673   DSO-2796   GMN-8826   HBV-9763   PUH-8417       BPC2368   DTX-1446   GMO-3767   HBY-2876   PUI-2535       BTF-2594   DUA-2370   GMO-4449   HDC-0781   PUW-6520       BTF-3715   DWG-2448   GMO-7068   HDC-6615   PVF-0946       BTH-7870   DWL-4566   GOE-0134   HDT-1823   PVX-3318       BUU-5271   DXU-7475   GOU-4646   HEO-8686   PWX-3953       BVB-4666   DZC-5932   GPQ-0704   HEO-9302   PXY-3763       BWK-3A84   EAD-6510   GPQ-1688   HEQ-4180   PYO-1000       BZG-3102   EAW-8062   GPQ-1937   HFE-5517   PYV-6375       BZW-5269   EAW-9495   GPQ-2349   HFK-6012   PYZ-8394       CCI-6345   EAZ-6020   GPQ-2394   HGM-4657   PZF-5809       CCR-1321   EDM-1837   GPQ-2534   HGM-4657   PZH-8755       CEK-8620   EDW-4108   GPU-5937   HGS-0291   QNG-4109       CEX-5811   EEL-9017   GQQ-7528   HHF-5074   QNP-7653       CGI-1440   EGM-6451   GQT-7573   HHF-5753   QOA-9771       CHD-3434   EGP1681   GQT-7607   HHG-2023   QON-5073       CHP-9785   EGP-1681   GQT-7664   HIJ-2417   QOS-9669       CIF-8426   EIQ-3839   GQT-8093   HIL-2602   QOT-3470       CJD-2501   EIY-2222   GQT-8399   HJU-4704   QPK-4929       CJO-2697   EKN-6723   GQT-8675   HJV-4797   QQW-9950       CKG-5216   EME-9196   GQT-9491   HKZ-7227   QUR-9591       CNR-8265   EOM-1H36   GRH-0226   HLL-3812   QXB-4127       CON-7003   ERQ-9959   GRK-7735   HMN-4914   QXF-7258       COU-3441   ETN-2837   GRK-8204   HNS-7368   QXN-2519       CPE-5805   EVS-0489   GRK-8741   HNV-7447   QXY-5B97       CPT-6624   EYO-4352   GRK-8841   HOC-5220   CAH-8829       CTZ-1309   EYX-3443   GRK-8969   HXD-3724   PUJ-3717       CVO-4081   EZH-1288   GRK-9261   JDQ-0848   PVN-7655       CVV-2957   EZS-6900   GRK-9287   JNR-9879   DPD-0341       CXH-8165   EZW-4965   GRK-9312   JWY-3078   CQI-7385       CXT-5038   FAZ7462   GRK-9331   KHZ-0569   CCT-7573       CYV-6514   FEJ-1662   GRQ-9258   LNH-2321   CYB-0556       DBP-1326   FFG-4453   GRR-7078   LPZ-2215   BXK-4412       DCM-7587   FFM-0056   GRR-7080   MDD-8306   QOH-2086       DDB-3647   FKS-4728   GRR-7223   MGL-2149   GYJ-1599       DFJ-2943   FKY-5435   GRR-7434   NYC-3769   OWK-6043       DFJ-3421   FLD-8062   GRR-7814   OCR-5953   BTG-4673       DFZ-4753   FNW-5999   GRU-1212   OJM-4582   EER-4258       DHT-1329   FOG-3239   GSP-1169   OLP-3145   GVY-3581       DJW-9952   FOJ-6105   GSP-1924   OME-8392   FIK-7819       DKE-9874   FPP9526   GTL-9116   OPD-0151   BUI-5578       DMH-9001   FTL-1572   GTL-9322   POR-5084   BOO-6007       DMZ-1227   FTM-3461   GVG-9182   OPY-8115   BZE-0674       DNQ-7490   FWQ-6191   GXY-8774   OQF-3373   EYD-2115         Relação Publicada em 13/08/2020 AWF9717                            EAX6710                              HJF0731 BBU1986                             EDM2035                            HJK-6248 BHH8345                             EDM2317                            HLY3923 BHT9360                              EEP2613                              HMM-0199 BNI4497                              EFH1234                              HSC9069 BNT2535                             EIC6383                               HZU-0615 BPH7614                             EKJ8283                               JDQ-9203 BQR6100                             ENR2750                             KAT-3949 BRH9739                             ETV8077                              LAE-6590 BSL0426                               EWE3012                             MNL1978 BTG4673                             EYL5247                               MRE-2076 BXS5623                              FBI3078                               NEY-7578 BYX1I89                               FEJ1662                               NMY-8593 CBX2116                              FEK1043                              NYB0880 CDH0183                             FIX1444                               OMC-9507 CEK8620                              FNG5161                             OMX2023 CEY1910                              FOG3239                             OPL-4820 CEY3871                              GGZ6158                             OPX-5130 CFM1797                            GIE8J98                               OVP-2595 CGI1021                              GLS8989                              PVM-8687 CHB7651                             GMR8265                           PVW1514 CHX7671                             GPQ0133                            PVW-1514 CJX8114                               GPQ0611                            PWG4219 CLC0143                              GPQ1203                            PWH-7752 CPA4139                             GPQ1228                            PWT-2730 CRT8937                              GPQ6678                            PWX7828 CUC0002                             GQT9137                             PWX-7828 CXG6656                             GQZ0205                             PXI-8504 CXT3890                              GQZ3162                             PXQ4114 CXT3890                              GRK7141                             PXY-7669 CZJ8719                               GRK9879                             PZG-9619 DBA4635                             GRR7462                             PZH8762 DBY2487                              GRR7698                             PZI5820 DCP7254                             GRR7791                             PZI-5820 DCQ1653                             GRR7873                             QNF0106 DFJ2371                               GRR7881                             QNN7771 DFP3124                              GSD3374                             QXM-3670 DGN0213                            GSP1914                             QXQ-8E10 DHA6163                             GTH5472                             QXY-5D66 DKE8726                              GTL9553                              QXY-8D08 DMR0572                            GUD4055                            DMU8197                           GUD9220                            DMY9455                            GWW2659                          DNZ4850                             HAT6605                             DOR9178                             HBV9290                             DQS5492                             HDC1205                             DRH1482                             HDC6673                             DUY8547                             HDT7385                             EAA3735                             HGM867                             EAG6985                             HIV1229                                Relação publicada em 12/08/2020   AWF9717                            EAX6710                              HJF0731 BBU1986                             EDM2035                            HJK-6248 BHH8345                             EDM2317                            HLY3923 BHT9360                              EEP2613                              HMM-0199 BNI4497                              EFH1234                              HSC9069 BNT2535                             EIC6383                               HZU-0615 BPH7614                             EKJ8283                               JDQ-9203 BQR6100                             ENR2750                             KAT-3949 BRH9739                             ETV8077                              LAE-6590 BSL0426                               EWE3012                             MNL1978 BTG4673                             EYL5247                               MRE-2076 BXS5623                              FBI3078                               NEY-7578 BYX1I89                               FEJ1662                               NMY-8593 CBX2116                              FEK1043                              NYB0880 CDH0183                             FIX1444                               OMC-9507 CEK8620                              FNG5161                             OMX2023 CEY1910                              FOG3239                             OPL-4820 CEY3871                              GGZ6158                             OPX-5130 CFM1797                            GIE8J98                               OVP-2595 CGI1021                              GLS8989                              PVM-8687 CHB7651                             GMR8265                           PVW1514 CHX7671                             GPQ0133                            PVW-1514 CJX8114                               GPQ0611                            PWG4219 CLC0143                              GPQ1203                            PWH-7752 CPA4139                             GPQ1228                            PWT-2730 CRT8937                              GPQ6678                            PWX7828 CUC0002                             GQT9137                             PWX-7828 CXG6656                             GQZ0205                             PXI-8504 CXT3890                              GQZ3162                             PXQ4114 CXT3890                              GRK7141                             PXY-7669 CZJ8719                               GRK9879                             PZG-9619 DBA4635                             GRR7462                             PZH8762 DBY2487                              GRR7698                             PZI5820 DCP7254                             GRR7791                             PZI-5820 DCQ1653                             GRR7873                             QNF0106 DFJ2371                               GRR7881                             QNN7771 DFP3124                              GSD3374                             QXM-3670 DGN0213                            GSP1914                             QXQ-8E10 DHA6163                             GTH5472                             QXY-5D66 DKE8726                              GTL9553                              QXY-8D08 DMR0572                            GUD4055                            DMU8197                           GUD9220                            DMY9455                            GWW2659                          DNZ4850                             HAT6605                             DOR9178                             HBV9290                             DQS5492                             HDC1205                             DRH1482                             HDC6673                             DUY8547                             HDT7385                             EAA3735                             HGM867                             EAG6985                             HIV1229                                Relação publicada em 11/08/2020 AFI5506   EVT0386   HOC5282 AJJ5713   EYA2195   HOC5333 ANO3415   EYD2115   HTA7867 BGY7876   EZM4668   HTL2956 BIH3665   FDT1E39   JJD1412 BIM0771   FFG4632   KMW2078 BJZ3256   FKC1296   MEL5012 BMF8799   FKY7H76   MTW2078 BOS1571   FLJ8242   MTW4071 BQR6730   FZK9300   NBM2560 BTF1301   GDS7614   NYA3553 BTH6510   GKD1154   NYA7H77 BWU5907   GMO9463   NYC3763 BXQ6801   GMZ9098   NYC7043 BZO0295   GOT3435   OLU5921 CAH8829   GPQ0773   OLX6054 CBM5267   GPQ2243   OQL2582 CCG1091   GPQ2579   OQX7041 CDW8102   GPQ6678   OWH0247 CEJ4937   GQD4968   OWH2179 CKD7988   GQT6844   OWS3852 CKT2301   GQT7567   OXG8051 COA4964   GQT7721   PUD4008 CON2692   GQT7939   PUN7565 CPO3446   GRC4620   PUU5476 CTC7573   GRK8799   PVB5631 CTQ2850   GRR7058   PWB9468 CVZ9808   GRR7422   PWG5302 CYB0556   GRR7703   PWG9686 CZQ0606   GSZ1346   PWQ7715 DDJ8119   GUD5563   PYT2795 DJY3172   GVC6656   PZF5843 DKG6465   GXM0070   QNN0496 DNQ1048   GYL6912   QQQ2077 DPD0341   GYW1357     DQW1086 GZA7346     DQW3526 HBY1207     DUH2055   HCC5647     DWD1863   HCK6622     DXC6434   HDC6095     DZC3885   HDM7580     EAN9306   HEO8705     EAV3299   HFO5586     EBF7915   HGZ5094     EDZ1631   HHO9619     EKQ3795   HJV0857     EMT9288   HKR0300     ENW3612   HLV0861     ERH4659   HNP3338     EVF6701   HOC5043       Relação publicada em 10/08/2020   AAV7878 ALZ8880 ANF1527 AOZ8491 APU4626 APU4697 BBA5306 BBR0137 BGW6723 BIF1263 BIH2746 BIH4574 BII3401 BIJ0568 BIK1875 BIK5247 BJL0863 BJQ6500 BLH2216 BMD5455 BMU4B69 BMU8928 BNZ6536 BOI6427 BOS9469 BOW6830 BPT8634 BPU3830 BPU9926 BQG5338 BQH1537 BQI3194 BQM0276 BQV9453 BTE7874 BTU0843 BUK7895 BUT3987 BWG3933 BWM8649 BZO0093 BZW5269 CAH8754 CAH9041 CAY8697 CBK3175 CCI5418 CCJ9030 CCT7787 CCT9048 CCW5336 CCY5328 CEV1801 CEX9929 CFJ8720 CHO4626 CIC1A21 CJE2372 CLW5770 CME6529 CMN2582 CNO5963 COA4896 COX4200 CPJ5396 CQS5286 CQS6591 CQS7305 CRA1282 CRJ9811 CRM6734 CRP6449 CSX9096 CSY6401 CVO8982 CVU1192 CWE2933 CWI6488 CYW2168 CZQ0280 CZQ1318 DAJ3347 DBA2304 DBI4234 DCO8055 DCQ6754 DDF0301 DDJ8428 DED0699 DEL7168 DFE0487 DFJ3196 DFS4814 DGC9827 DGK2344 DHE0317 DKE9215 DKE9243 DKL9006 DLR1214 DMC1017 DON2575 DPV1395 DPW9270 DPW9270 DQO8475 DQS3746 DSD1496 DSJ3921 DSN3650 DSY6285 DTK5858 DTO0386 DTS6937 DVC2047 DXL0876 DXU4151 DYL9576 EAW9418 EBA8484 EBV4435 EBX8993 ECZ0598 EDM1890 EDZ9H99 EEA1175 EGT6B18 EIL0663 EIN1832 EJZ0066 EKM8136 EOL6861 EPN0555 EPN1909 EPV3268 ERK4840 ERQ8204 ERQ8323 ERR5882 EWG9007 EWS6731 FBA2382 FBA3568 FBR8083 FEH2807 FEP5C65 FHJ7167 FIB7694 FIG9I76 FIQ1448 FJS4373 FLW9975 FLY3963 FMQ7410 FQP7851 FRK7949 FSC3F96 FSY5151 FTG3594 FVG6957 FVY4210 FXJ4110 FYI3636 GER4488 GIS6114 GKP5543 GKP7424 GMN1416 GMN1506 GMO8192 GMR3731 GOD7021 GPE4726 GPO7047 GPQ0161 GPQ0357 GPQ0742 GPQ0949 GPQ0994 GPQ1615 GPQ1869 GPQ2578 GPQ2634 GPQ2823 GPQ5425 GPQ7368 GPQ8418 GQD5656 GQM9991 GQT0476 GQT6123 GQT7231 GQT7734 GQT8233 GQT8681 GQT9771 GQZ9806 GRK7581 GRK7805 GRK7826 GRK7850 GRK8640 GRK8710 GRK9109 GRK9401 GRK9476 GRN3025 GRR7181 GRR7200 GRR7223 GRR7295 GRR7397 GRR7497 GRR7507 GRR7590 GRR7603 GRR7736 GRR7823 GRR7841 GRR7856 GRR7877 GRR8882 GSP0495 GSP1062 GSW5647 GTL9516 GTL9889 GUE5997 GUG2077 GUT7295 GVG9797 GVG9987 GXF6279 GXH1993 GXM0072 GYY6712 GZB0789 GZQ0859 GZR7431 HAT9332 HBD6494 HBE3819 HBU5694 HBV9419 HCW3317 HDC6427 HDC6753 HDC6856 HEC0369 HEG0639 HEL0398 HEM7365 HEO8857 HEO9350 HEO9510 HFM5052 HFN3513 HFO5207 HFO5530 HFU5389 HFX0614 HGJ3927 HGM5857 HHE8263 HHF6854 HHW7178 HIE9856 HIE9903 HIP8708 HJC0386 HJE7824 HLJ5932 HLK6652 HLO2708 HNB6272 HNW3259 HNZ7818 HOB9779 HOC5304 HOC5427 JAA8B82 JJQ7270 KJC0848 KLN3F46 KMW7279 LBX2072 LCO1196 LOO1721 LOS7839 MFS3032 MXG9563 NLW0252 NOJ9296 NOW1652 NXY1452 NYB3491 NYB3748 OLS2039 OPW8166 OPW9D79 OQN9784 OQS1246 OQX0345 OQY8394 OWN9427 OWY8881 OXD2385 OXZ8339 PHA1446 PHC5I79 PJQ2198 PUD1758 PUQ8136 PUY0661 PVD4479 PVD9624 PWD8474 PWS2142 PXJ1585 PYO1000 PZA9704 PZG0009 PZH4300 PZV1573 QMX4901 QPG7964 QPU0171 QQH4139 QQN5210 QXY1H35 QXZ7E33 RFD8B88     Relação publicada em 07/08/2020   AHR9014 AZV1J82 BNY9334 BQM3542 BQT7263 BUL8327 BUW2687 BWR4556 BWY6318 BZI6039 BZT5998 CFJ8664 COU0951 CYU6362 DAX5194 DDQ2570 DEY3725 DKD9679 DML6747 DNJ2806 DOR2528 DTA1393 DTX5070 EAS0744 EAW9028 EDF1515 EGF7625 EPV3407 ERQ9543 FBU0773 FFF2728 FFP9477 FFV0507 FJT3004 FNL9257 FNS3393 GDF3070 GLX2712 GMN1507 GPQ0944 GPQ1004 GPQ2891 GQT7300 GQT9649 GQT9860 GQU4331 GRK8306 GRK8339 GRR0703 GRR-1082 GRR7736 GSP1355 GTX1402 GVE5119 GWE1264 GXH3082 GXV5989 GYY6639 GZA7087 HDC6361 HDC6414 HDM3983 HFE5260 HGV8747 HNM5947 JGD1436 LTH2490 LTQ0615 OMC7275 OOW1288 OPJ4439 OQC7725 OQU2159 OWR2135 PVQ5258   Relação publicada em 06/08/2020   AMR2433   ERR5882     GUB7660   PYX6187   APJ3705   ESH3167     GUW3823   QNV4275   AWZ4789   ESQ7358     GVE7682   QNX5G45   AWZ4789   EWS3993     GWU3360   QNX7771   BES7453   EYA7889     GXH1720   QPD7771   BII8428   EYA7893     GYO1599   QQI5316   BIJ0383   EZG8509     GYY0596   QUM8275   BLS5320   EZQ3454     GZA7261       BOC0511   FAJ9211     HBR2775       BQA7324   FBU5050     HBV9251       BUH4731   FCN4805     HBV9637       BWK4412   FDA3735     HBY0975       BZE7320   FFU0934     HBY1560       CCI6905   FIP1065     HCS4336       CCZ0897   FMC7346     HDC6982       CII0079   FMV2170     HDO2939       CKX3764   FNN9040     HEM6581       CLL2966   FSQ4569     HGE1213       COA4133   FUR9610     HIH1026       COU0830   GFQ3449     HJZ2672       CQB8159   GHQ7F77     HMV9298       CQJ0562   GKC7157     JOF4088       CYL4752   GMN0295     KCY5710       CYT1391   GMN1417     KMW0322     CYV8691   GMT8480     LNK6312       CYW3404   GPQ1249     LOV9490       CZQ1855   GPQ1335     MJP5423       DBC8460   GPQ1863     NYB3506       DDG0315   GPQ2104     NYD6913       DFJ4929   GPS8571     OAC7318       DIU9085   GPV4723     OAF9082       DJQ3822   GQT3515     OLV5921       DMT8218   GQT7056     OLW5367       DNZ0434   GQT8686     OMC7206       DQB2946   GQT9188     OMD3810       DQV0841   GRK7224     OOV0555       DQZ3360   GRK7522     OWM3631     EAM1027   GRK8217     PHZ4300       EAW9073   GRR7275     PUJ3449       EBX3478   GRR7664     PVD4754       EEW9372   GRR7672     PVO6397       EFS4830   GRR7753     PWE9707       EHN1072   GRR7786     PWG4219       EIZ4180   GRR7823     PWJ4144       EKE8328   GRR7824     PXI0276       EKR1843   GRR9888     PXL8836       ENM6195   GSJ5762     PYA3330       EPB5243   GST7B30     PYD4735       ERF5390   GSZ3346     PYD5758       ERK5889   GTO9504     PYD7771         Relação dia 04/08/2020 ALM0A64 AMV4612 AMZ4789 ANT3180 ART6649 AVG6660 BHC1648 BHG1648 BHT6510 BIJ1504 BIZ9705 BJT0681 BKN2125 BML4767 BQN9831 BUO3154 BUO3154 BYQ6473 CAW9775 CDE6107 CHJ0950 CIM9345 CIV5915 CKA9740 CNO6702 CRG1387 DCY2984 DES8938 DGO0872 DMT1478 DNF6817 DQD2305 DQS5669 DQY6032 DSJ4163 DTV2C34 DVA6746 DWR6056 EAW9521 EBZ1338 ECP9613 ECW3277 ELJ0891 ELQ3839 ENV3597 ERQ8472 FHW1542 FNZ8513 FRS5324 FUQ9032 FUY6E41 GAS8F86 GBD1D60 GHR6488 GM3883 GNV4801 GPQ2397 GPQ2461 GRP1J86 GRP1J86 GUY0894 GUY7679 GYJ1599 GYK0535 HBS0226 HCM5528 HDC6368 HER8784 HGM4808 HJV0605 HNO3449 JRL9827 OAO9965 OAO9965 OLT9108 PFU033 PUP2502 PUT3254 PVS3369 PWY7930 PXJ4144 PYG3455 PYQ9123 QOC7385 QQN5196 QQY5761 QXI5966       Relação dia 03/08/2020 BRO7200   BRO7249 BRO7201   BRO7250 BRO7202   BRO7251 BRO7203   BRO7252 BRO7204   BRO7253 BRO7205     BRO7206     BRO7207     BRO7208     BRO7209     BRO7210     BRO7211     BRO7212     BRO7213     BRO7214     BRO7215     BRO7216     BRO7217     BRO7218     BRO7219     BRO7220     BRO7221     BRO7222     BRO7223     BRO7224     BRO7225     BRO7226     BRO7227     BRO7228     BRO7229     BRO7230     BRO7231     BRO7232     BRO7233     BRO7234     BRO7235     BRO7236     BRO7237     BRO7238     BRO7239     BRO7240     BRO7241     BRO7242     BRO7243     BRO7244     BRO7245     BRO7246     BRO7247     BRO7248       FRD1B23 PVZ2068 PWG3933 PWQ4B26 PXY3526 PYP7771 PYX4578 PYX4578 PYX6187 PZC0694 PZF5808 QNB0647 QNW0177 QOH2C86 QWU5135 QXK8423 QXS5I72 PVG3300 GQT8901 GQT9039 GQT9403 GQZ2089 GQZ3785 GRK7743 GRK7554 GRK8131 GRK9028 GRK9383 GRK9401 GRR7219 GRR7507 GRR7827 GRR9689 GRU2912 GSG7361 GSP1437 GTL9305 GTO9566 GTU8369 GUC2280 GUC8076 GVG8496 GVG9573 GWE1264 GXH1826 GZR7345 HAA9639 HBV9031 HBV9678 HBV9922 HDC6258 HDC6545 HDC6751 HDC6797 HDC6908 HDC6967 HDF1462 HDI4942 HEM7420 HEO8768 HG4160 HGM4882 HGM5759 HIB4468 HJG8008 HMJ5565 HLY3923 HLM6386 HNT2134 HOB9379 HZH5695 JER7771 JON5812 JTF8269 JWC7A54 JXM8583 KAO5950 KDR4543 KHU3135 KJW9012 LSW8070 MGS8493 NHC1923 NHN9F61 CAC0981 OLO9728 OLP2456 OLQ7562 OMB3828 OPE6660 OUO4433 OWH5116 OWY6649 OXA6967 OXB4678 PUF6817 PUF6859 PUO6077 PUO6077 PUS2676 PVC6902 ETM7161 ETM7189 EVJ9106 EWN9611 EYA7I59 EZG7410 EZG7411 FEP3999 FFF3458 FFG0470 FFY7222 FJL0585 FKX2093 FKU0067 FUK1722 FYW2123 GBF9F60 GCL4E03 GEN4G04 GMO0576 GMO3257 GPQ1611 GPQ2008 GPQ5425 GPQ1704   Relação dia 30/08/2020 GXH1826 GZR7345 HDC6908 HDI4942 HEM7420 HG4882 HGM5759 HLG3454 HLG3454 HOB9379 HUT6241 JER7771 JSR8273 NFG8438 NHC1923 NHN9F61 NOY5861 OLP2456 OLQ7562 OMB3828 ONI1603 QWU5135 QXS5I72   CHJ3864   GRR7442 CSW3163   GUW3817 DTV0E25   GZV9735 EML3535   HDC1498 ERT0496   HIT7559 FFG4229   MEG4746 FNM9I28   MEH4312 FMO0553   OOW1288 FOV8827   OPO2745 FQV9179   PYE7713 GQT8822   CHD9968 GQT8920   CCT8105 GRK8682   CAH8258 GRK9459   BUO2124 GRK9524   BQG4910   Publicado dia 28/07/2020 PLACAS REFERENTE A BARREIRA SANITÁRIA –AV. RICART TEIXEIRA AFI-5506 BTF-0852 BQM-8242 BTH-5755 BQZ-0659 BTS-6626 BGS-7107 BZE-0674 BUU-0781 BPE-0556 BGV-6794 BJP-3721 BVM-7900 DNH-5497 DVO-0115 CEJ-3948 CFM-2610 CHP-0130 CHD-3434 CXC-7201 CXE-3389 CJN-2924 CPU-9219 CNZ-1185 CTQ-0851 CXC-6225 CYY-9115 CGC-4617 CBG-1080 CXG-0020 CGY-7431 CMM-0262 CJX-4758 CWI-5603 CQN-2568 CIA-7301 DDQ-2554 DIY-6195 DIP-6785 DUH-9723 DJY-3044 DKD-6J88 DPU-5226 DWB-3212 DSZ-9218 DFJ-3962 DUI-9085 DKR-2065 DYS-7903 DVQ-1613 DQS-5536 DRG-8015 DMB-5094 DEY-3771 DFU-6168 DMZ-8758 DGZ-8430 DVA-5909 GRK-9535 GRK-2435 GQT-5485 GXF-0875 GRR-7763 GMR-5810 GPG-0318 GRU-9212 GZP-6505 GRK-7879 GQT-8947 GPQ-1308 GRR-4499 GXH-1825 GRK-7441 GTM-8480 GYY-0746 GTL-9804 GPQ-1829 GPQ-1397 GRQ-2675 GVH-0701 GZO-8088 GYK-0360 GQT-8284 GXC-9161 GXF-0875 GUD-0234 GPZ-6505 GTL-1286 GSP-7617 GRK-9614 GPQ-1254 GOI-6907 GMN-1364 GML-1913 GIG-5033 GCE-5588 GKP-9828 GZJ-5889 GUD-2288 GPQ-2499 GLG-3839 GNV-2615 GRR-7674 GST-5550 GRQ-2599 GPQ-0278 GUD-8474 GZZ-7700 AIX-6373 AEO-2428 GZM-8728 JXL-6681 FAK-1437 QPY-8721 RFC-5G31 QXQ-8D14 QUX-2747 QXS-5172 PYU-1910 PYZ-4326 PQZ-4650 PYN-0618 PWH-6029 PYK-8649 PVX-9153 PYH-5654 PYC-2574 PXR-5163 PWL-7B94 PVV-0749 PVN-5916 PZU-8736 PUR-3475 PXJ-4188 PYS-8793 OWT-9450 OWA-7029 OOX-8831 OPT-1231 OLZ-5219 OPM-9398 ONE-7793 ONE-7H93 OPA-0386 ONB-3963 OQR-9997 OAG-8213 OPM-3581 OAM-6737 OQD-9082 NSB-9472 NYC-6367 NHC-8724 NOM-4C60 HMA-8948 HCL-5329 HBV-9194 HHL-4583 HAF-1072 HCF-5789 HOB-2294 HYK-6919 HES-4593 HLT-9060 HCM-8814 HBV-9055 HKV-9895 HLR-8725 HIA-2765 HKV-5204 HJG-8008 HJV-0746 HLQ-9824 HNT-2134 HEM-6361 HHG-1389 HFO-6543 HOA-6522 HKI-1796 HGM-3332 HFO-5768 JSL-2107 KDY-7059 KMB-3634 FFG-1996 FRD-1B23 FBP-0182 FAK-1437 FTV-2805 FVD-1112 FPM-6698 FMR-5960 FWB-4127 FOF-5116 FMA-7918 EOK-8521 ENG-6953 EDM-2435 EPX-8370 EDW-7187 ETW-7818 EZH-7450 EPV-4866 EKZ-6903 EED-5264 EKZ-8049 EQJ-5461 EIL-0279 EAW-7944 ETV-2961 EVK-3894 EDO-3072 EWX-4010 ESI-3087 ETL-2748 EVE-2042 EZB-0285 EYD-4431 EZE-1390 EYF-6033 EEP-5044 EER-9H25              AV. JOSÉ TEIXEIRA DE MAGALHÃES       QMU-1133 PYK-8649 PZH-5844 PVD-8324 OLW-1032 OWH-2295 OQD-6517 OQU-3073 OQJ-5105 OWJ-3144 HNT-2134 HBV-9501 HJG-8008 LCQ-4697 FBK-4866 FBL-9078 FBP-6605 FAK-1437 FQQ-1198 FGV-9179 FXX-5346 FII-0577 FFU-3892 FMA-7918 FBA-2897 EWS-4136 EWP-4093 DNT-8094 DMB-5094 DTW-6029 DKD-0936 CWI-4644 CEY-5236 CAA-6587 GQT-9340 GPQ-1776 GMO-6055 GSB-5524 GRK-7388 GRR-7335 GRK-9531 ALB-1236   Relação de placas para as duas barreiras               AML0301   GPQ2789       BFB5479   GQD9724       BIB9179   GQT9235       BQB7352   GQT9820       CCT8105   GRK7398       CFW5162   GRK9311       CPQ9943   GRL9452       CRZ6385   GRR7691       CWI6467   GRR9997       CWW4337 GSP7617       CXC3492   GYX3358       DKP5224   GZB1543       DPO0211   HBY1836       DST4378   HDA1212       DTV0E25   HFO6712       EDM2108   HNY8593       EIZ6898   JXL5476       ETS3342   KIC5462       FFG4229   MEH4312       FHB5401   NHR1982       GGW2608   OLD9861       GKJ3056   OLZ5243       GPQ0373   OPC9314       GPQ2690   PVK7849       QUI3967   QPS7047                                

Prefeitura


Andradas